Par mūziku :: komponiste Ruta Paidere

Ruta Paidere

Ehrenbergstraße 56

22767 Hamburg

+49 177 9770630

rutapaidere@hotmail.com

Rutas Paideres kompozīcijām ir raksturīga blīva daudzslāņu harmonija un sarežģīts ritmiskais zīmējums, un tieši šie aspekti lielā mērā nosaka viņas mūzikas piesātināto un intensīvo kopskaņu. Arī sevišķi detalizēti norādījumi attiecībā uz dinamiku ir tipiska Rutas muzikālā rokraksta iezīme un norāda uz pastiprinātu interesi par mūzikas telpisko dimensiju. Viņas kompozīcijas raksturo ģeometriska konkrētība formas uzbūvē; muzikālais materiāls nereti tiek izstrādāts lielos, savstarpēji pretnostatītos skaņu laukos, kuru  ietvaros ikviens motīvs iegūst specifiski artikulētu raksturu.

Muzikālās attīstības procesus Paideres darbos raksturo zināma statika un elementu repetatīvisms (kas liek domāt par savdabīgu saikni ar neregulāru minimālismu), tomēr  intensīvie ritmiskie un harmoniskie procesi kultivē pastāvīgu iekšēju spriedzi.

Rutas mūzikā nereti ir iekodēti pārsvarā literāras izcelsmes ārpusmuzikāli iespaidi,taču šie impulsi tikai netieši piedzīvo tulkojumu kompozīcijas uzbūvi veidojošās struktūrās. Drīzāk gan tie rada darba uzsākšanai nepieciešamo īpašo atmosfēru, vispārēju priekšstatu par kompozīcijas raksturu un tembru, jeb, citādi formulējot – to iedomāto un izolēto telpu, kurā var sākt attīstīties jauna doma.

 

Gundega Šmite, komponiste un muzikoloģe

www.soundcloud.com